Zakończony data naboru wniosków od 01.06.2018 do 02.07.2018

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18 „Młodzież solidarna w działaniu”

Aktualności

16.01.2019 r.
II cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania

18.12.2018 r.
Zmiana regulaminu konkursu

26.11.2018 r.
Zwiększenie alokacji na konkurs oraz I cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania

03.09.2018 r.
Projekty skierowane do etapu negocjacji

13.06.2018 r.
Zmiana regulaminu konkursu

1.06.2018 r.
Koncepcja systemu weryfikacji i walidacji kompetencji społecznych

23.05.2018 r.
Zapraszamy na spotkanie informacyjne w dn. 5.06.2018 r.

23.05.2018 r.
FAQ do konkursu nr POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18

27.04.2018 r.
Zmiany w regulaminie konkursu

9.04.2018 r.
Zmiany w regulaminie konkursu

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 1.06.2018 r. do dnia 2.07.2018 r. (do godz. 14.00).

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się:

  • organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  • federacje lub związki organizacji pozarządowych
  • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
  • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne
  • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące zdobywania i doskonalenia przez osoby młode do 29 r. ż. umiejętności społecznych ważnych na rynku pracy. W ramach niniejszego konkursu wspierane będą przede wszystkim działania skierowane do młodych osób, które dotąd nie były aktywne lub też tylko w małym stopniu angażowały się w aktywności inne niż obowiązkowe.

Finanse

Alokacja na konkurs wynosi 20 000 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18 z dnia 13.06.2018 r. - AKTUALNY (PDF, 749.35 KB) - zobacz dokument z zaznaczonymi zmianami

Poprzednie (nieaktualne) wersje regulaminu:

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217) oraz przedstawiona w rozdziale VII regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

FAQ do konkursu nr POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18

Informacje oraz wyjaśnienia dotyczące niniejszego konkursu publikowane są na stronie IOK www.efs.mrpips.gov.pl

Informacje dotyczące konkursu: e-mail: msd@efs.mrpips.gov.pl