Z uwagi na opóźnienia związane z wyborem wykonawcy na opracowanie testu psychometrycznego na potrzeby konkursu, IOK w Rozdziale 4.2 Termin składnia wniosków dokonała zmiany terminu składania wniosków - wnioski o dofinansowanie można składać w terminie 01.06.2018 r. – 15.06.2018 r. (do godz. 14.00).

Dodatkowo, IOK zaktualizowała zapisy regulaminu konkursu w zakresie wymaganych dokumentów do podpisania umowy. W Rozdziale 6.1 Dokumenty do podpisania umowy, zaktualizowano pkt m) stosownie do zapisów Regulaminu w zakresie kryterium dostępu.

Aktualny regulamin konkursu (z oznaczonymi naniesionymi zmianami) jest dostępny na stronie naboru wniosków w ramach konkursu nr POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18