Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla projektodawców, którzy zamierzają składać wnioski o dofinansowanie projektów w odpowiedzi na konkurs "Młodzież solidarna w działaniu" nr POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18.

Termin i miejsce spotkania

Spotkanie informacyjne odbędzie się 5 czerwca 2018 r. (wtorek) w godz. 11.00-14.00 w siedzibie Departamentu Wdrażania EFS, przy ul. Nowogrodzkiej 11 (sala konferencyjna, I piętro, p. 114).

Temat spotkania

Spotkanie będzie służyło wyjaśnieniom zapisów Regulaminu konkursu i obowiązujących zasad realizacji projektów w ramach PO WER 2014-2020. Przedstawiciele MRPiPS odpowiedzą na pytania dotyczące treści Regulaminu konkursu, kryteriów wyboru projektów oraz zasad obowiązujących przy aplikowaniu o środki.

W trosce o sprawny przebieg spotkania prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z Regulaminem konkursu i przesłanie pytań/wątpliwości, które chcieliby Państwo poruszyć podczas spotkania na adres mailowy: msd@efs.mrpips.gov.pl do dnia 4 czerwca 2018 r.

Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące zdobywania i doskonalenia przez osoby młode do 29 r. ż. umiejętności społecznych ważnych na rynku pracy. W ramach niniejszego konkursu wspierane będą przede wszystkim działania skierowane do młodych osób, które dotąd nie były aktywne lub też tylko w małym stopniu angażowały się w aktywności inne niż obowiązkowe.

Konkurs ogłaszany jest w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.4 Młodzież solidarna w działaniu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Alokacja na konkurs wynosi 20 000 000,00 zł.

Link do ogłoszenia o niniejszym konkursie:
https://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkurs-nr-powr.01.04.00-ip.03-00-00118

Do kogo skierowane jest spotkanie?

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, na spotkanie zapraszamy wyłącznie przedstawicieli podmiotów uprawnionych do składania wniosków o dofinansowanie, takich jak:

  • Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  • Federacje lub związki organizacji pozarządowych
  • Partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
  • Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne
  • Ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego.

Zapytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres e-mail: msd@efs.mrpips.gov.pl

Rejestracja na spotkanie

Rejestracja zakończona ze względu na wykorzystanie limitu miejsc.