IOK uszczegółowiła zapisy regulaminu konkursu nr POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18 na realizację projektów w ramach Gwarancji dla młodzieży, tj. zaktualizowano/uzupełniono m.in. treść:

  • Rozdziału 3.8 Budżet projektu
  • Rozdziału 4.1. Formularz

W Rozdziale 3.8 Budżet projektu doprecyzowano treść wskazując, iż alokacja na konkurs obejmuje rezerwę finansową w wysokości 5% wartości konkursu z przeznaczeniem na ewentualne odwołania projektodawców oraz ewentualne zwiększenie wartości projektów w toku negocjacji.

Aktualny regulamin konkursu (z oznaczonymi naniesionymi zmianami) jest dostępny na stronie naboru wniosków w konkursie nr POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18