Projekty Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Tytuł projektu: Pomoc Techniczna PO WER dla MRPiPS na lata 2017-2018

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Pomoc techniczna PO WER dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na lata 2017-2018”.

Celem projektu jest zapewnienie efektywnego wsparcia dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako Instytucji Pośredniczącej w zakresie wdrażania Osi Priorytetowej I (Działanie 1.3) oraz Osi Priorytetowej II (Działania 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9) PO WER poprzez: wsparcie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego; wsparcie procesu wyboru projektów, kontroli, monitorowania, ewaluacji, promocji.

Dofinansowanie projektu z UE: 8 836 758,00 PLN


Projekty Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Logotypy

Projekt 2017

Tytuł projektu: Wsparcie kadrowe MRPiPS w 2017 r. we wdrażaniu PO WER

Cele projektu - Celem projektu jest zapewnienie i utrzymanie na odpowiednim poziomie wysoko wykwalifikowanej kadry wykonującej zadania wynikające z pełnionej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej funkcji Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W projekcie przewidziano finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (wykonujących zadania związane m.in. z przygotowaniem, zarządzaniem, monitorowaniem, kontrolą, ewaluacją, informacją i promocją Programu).

Wartość projektu: 6 515 000,00 PLN

Projekt 2016

Tytuł projektu: Wsparcie kadrowe MRPiPS w 2016 r. we wdrażaniu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i zamykaniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Celem projektu jest zapewnienie i utrzymanie na odpowiednim poziomie wysoko wykwalifikowanej kadry wykonującej zadania wynikające z pełnionej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej funkcji Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W projekcie przewidziano finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (wykonujących zadania związane m.in. z przygotowaniem, zarządzaniem, monitorowaniem, kontrolą, ewaluacją, informacją i promocją Programu) oraz w zamykanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Wartość projektu: 6 903 000,00 PLN