Projekty Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Projekt 2023

Tytuł projektu: Pomoc techniczna PO WER dla Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na 2023 r.

Celem głównym projektu jest zapewnienie efektywnego wsparcia dla Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej jako Instytucji Pośredniczącej w zakresie wdrażania Osi Priorytetowej I (Działania 1.3, 1.4, 1.5) oraz Osi Priorytetowej II (Działania 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.20) PO WER poprzez: zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (wynagrodzenia pracowników, wyposażenie stanowisk pracy, szkolenia, koszty instytucji) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, kontroli, monitorowania, ewaluacji, promocji.

Wartość projektu: 11 963 000,00 PLN

Projekt 2021-2022

Tytuł projektu: Pomoc techniczna PO WER dla Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na lata 2021-2022.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Pomoc techniczna PO WER dla Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na lata 2021-2022”.

Celem projektu jest zapewnienie efektywnego wsparcia dla Instytucji Pośredniczącej PO WER w zakresie wdrażania Osi Priorytetowej I (Działania 1.3, 1.4, 1.5) oraz Osi Priorytetowej II (Działania 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.20) PO WER poprzez: zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (wynagrodzenia pracowników, wyposażenie stanowisk pracy, szkolenia, koszty instytucji) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, kontroli, monitorowania, ewaluacji, promocji.

Wartość projektu: 14 714 400,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 12 401 296,32 PLN

Dofinansowanie projektu z budżetu państwa: 2 313 103,68 PLN

Logotypy


Projekty Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Logotypy

Projekt 01.01.2021 - 30.09.2021 r.

Tytuł projektu: Wsparcie funkcjonowania IP PO WER w 2021 r. oraz finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników Instytucji Otoczenia Umowy Partnerstwa w obszarze innowacyjnej gospodarki w 2021 r.

Celem głównym projektu jest zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków gwarantujących sprawne działanie Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii oraz zapewnienie odpowiednich zasobów ludzkich do wykonywania zadań Instytucji Otoczenia Umowy Partnerstwa w obszarze innowacyjnej gospodarki w 2021 roku.

W projekcie przewidziano finansowanie kosztów zatrudnienia wraz z kwalifikowanymi elementami wynagrodzeń określonymi w "Wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 20142020" dla stanowisk utworzonych do realizacji zadań Instytucji Pośredniczącej PO WER oraz Instytucji Otoczenia Umowy Partnerstwa w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.

Wartość projektu: 5 883 095,33 PLN

Projekt 01.10.2021 - 31.12.2021 r.

Tytuł projektu: Wsparcie funkcjonowania IP PO WER w 2021 r.

Celem głównym projektu jest zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków gwarantujących sprawne działanie Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

W projekcie przewidziano finansowanie kosztów zatrudnienia wraz z kwalifikowanymi elementami wynagrodzeń określonymi w "Wytycznych w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 20142020" dla stanowisk utworzonych do realizacji zadań Instytucji Pośredniczącej PO WER w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

Wartość projektu: 2 258 904,67 PLN

Projekt 2020

Tytuł projektu: Wsparcie funkcjonowania IP PO WER w MRPiPS w 2020 r.

Celem głównym projektu jest zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków gwarantujących sprawne działanie Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS).

W projekcie przewidziano finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych w realizację polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz zamykających poprzednie perspektywy finansowe i przygotowujących przyszły okres programowania po 2020 r., wykonujących zadania związane z przygotowaniem, zarządzaniem, wdrażaniem, monitorowaniem, ewaluacją, informacją i promocją, koordynacją oraz kontrolą instrumentów strukturalnych wdrażanych w ramach polityki spójności w latach 2014-2020 i przygotowujących przyszły okres programowania po 2020 r.

Wartość projektu: 7 014 000,00 PLN

Projekt 2019

Tytuł projektu: Wsparcie kadrowe MRPiPS w 2019 r. we wdrażaniu PO WER

Celem głównym projektu jest zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich oraz warunków gwarantujących sprawne działanie Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS).

W projekcie przewidziano finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych w realizację polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz zamykających poprzednie perspektywy finansowe i przygotowujących przyszły okres programowania po 2020 r., wykonujących zadania związane z przygotowaniem, zarządzaniem, wdrażaniem, monitorowaniem, ewaluacją, informacją i promocją, koordynacją oraz kontrolą instrumentów strukturalnych wdrażanych w ramach polityki spójności w latach 2014-2020 i przygotowujących przyszły okres programowania po 2020 r.

Wartość projektu: 6 767 334,00 PLN

Projekt 2018

Tytuł projektu: Wsparcie kadrowe MRPiPS w 2018 r. we wdrażaniu PO WER

Cele projektu - Celem projektu jest zapewnienie i utrzymanie na odpowiednim poziomie wysoko wykwalifikowanej kadry wykonującej zadania wynikające z pełnionej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej funkcji Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W projekcie przewidziano finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (wykonujących zadania związane m.in. z przygotowaniem, zarządzaniem, monitorowaniem, kontrolą, ewaluacją, informacją i promocją Programu).

Wartość projektu: 6 497 000,00 PLN

Projekt 2017

Tytuł projektu: Wsparcie kadrowe MRPiPS w 2017 r. we wdrażaniu PO WER

Cele projektu - Celem projektu jest zapewnienie i utrzymanie na odpowiednim poziomie wysoko wykwalifikowanej kadry wykonującej zadania wynikające z pełnionej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej funkcji Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W projekcie przewidziano finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (wykonujących zadania związane m.in. z przygotowaniem, zarządzaniem, monitorowaniem, kontrolą, ewaluacją, informacją i promocją Programu).

Wartość projektu: 6 515 000,00 PLN

Projekt 2016

Tytuł projektu: Wsparcie kadrowe MRPiPS w 2016 r. we wdrażaniu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i zamykaniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Celem projektu jest zapewnienie i utrzymanie na odpowiednim poziomie wysoko wykwalifikowanej kadry wykonującej zadania wynikające z pełnionej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej funkcji Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W projekcie przewidziano finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (wykonujących zadania związane m.in. z przygotowaniem, zarządzaniem, monitorowaniem, kontrolą, ewaluacją, informacją i promocją Programu) oraz w zamykanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Wartość projektu: 6 903 000,00 PLN