Informacje o projekcie „Pomoc techniczna PO WER dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na lata 2017-2018”

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Pomoc techniczna PO WER dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na lata 2017-2018”.

Celem projektu jest zapewnienie efektywnego wsparcia dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako Instytucji Pośredniczącej w zakresie wdrażania Osi Priorytetowej I (Działanie 1.3) oraz Osi Priorytetowej II (Działania 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9) PO WER poprzez: wsparcie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego; wsparcie procesu wyboru projektów, kontroli, monitorowania, ewaluacji, promocji.

Dofinansowanie projektu z UE: 8 836 758,00 PLN