W związku ze zgodą Instytucji Zarządzającej PO WER na zwiększenie alokacji na konkurs do kwoty ok. 66 mln zł oraz zakończeniem wynikiem pozytywnym części negocjacji wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18 na realizację projektów w ramach Działania 1.4 Młodzież solidarna w działaniu, ogłoszonego w ramach I Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, publikujemy I cząstkową listę projektów wybranych do dofinansowania.

Listy z kolejnymi projektami będą publikowane sukcesywnie.

Pliki do pobrania

Więcej informacji na stronie konkursu nr POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18