W związku z zakończeniem z wynikiem pozytywnym części negocjacji wniosków o dofinansowanie złożonych
w odpowiedzi na konkurs nr POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18 na realizację projektów w ramach Działania 1.4 Młodzież solidarna w działaniu, ogłoszonego w ramach I Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, publikujemy IX cząstkową listę projektów wybranych do dofinansowania.

Pliki do pobrania

Więcej informacji jest dostępnych na stronie konkursu nr POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18