Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) dokonała zmiany terminu składania wniosków - wnioski o dofinansowanie można składać w terminie 01.06.2018 r. – 02.07.2018 r. (do godz. 14.00).

Dodatkowo, IOK doprecyzowała zapisy Rozdziału 3.8 Budżet projektu regulaminu konkursu odnoszące się do alokacji konkursu jak również dokonała zwiększenia rezerwy finansowej, do wysokości 10% wartości konkursu, z przeznaczeniem na ewentualne odwołania projektodawców oraz ewentualne zwiększenie wartości projektów w toku negocjacji.

Regulamin konkursu

Aktualny regulamin konkursu wraz załącznikami dostępny jest na stronie naboru wniosków w konkursie nr POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18