Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr POWR.01.03.01-IP.03-00-001/18 na realizację projektów w ramach Gwarancji dla młodzieży.

Planowany data naboru wniosków od 01.02.2018 do 28.02.2018

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Niniejszy konkurs ma formę konkursu otwartego, co oznacza, że nabór wniosków i ich ocena prowadzone będą w  sposób ciągły do zamknięcia konkursu uzasadnionego odpowiednią decyzją IOK. Wnioskodawcy mogą składać  wnioski w ramach odrębnych rund konkursu.

I runda
01 - 28.02.2018 (do godz. 23:59)

II runda
01.03 - 30.04.2018 (do godz. 23:59)

III runda
01.05-31.07.2018 (do godz. 23:59)

kolejne rundy
co 3 miesiące - od pierwszego dnia miesiąca do ostatniego dnia danego miesiąca (do godz. 23:59)

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • Instytucje rynku pracy
  • Jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
  • Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii
  • Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze
  • Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze
  • Specjalne Ośrodki Wychowawcze
  • Domy samotnej matki
  • Centralny Zarząd Służby Więziennej
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • Szkoły specjalne

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące wsparcia indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych poprzez instrumenty i usługi rynku pracy, które zostaną indywidualnie zidentyfikowane jako konieczne dla poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia przez osobę obejmowaną wsparciem. Niniejszy konkurs służy zwiększeniu możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż., w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Finanse

Alokacja na konkurs wynosi 150 000 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu POWR.01.03.01-IP.03-00-001/18 z dn. 29.12.2017 r. (PDF, 1557.16 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zgodne z pkt VII regulamin konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Informacje oraz wyjaśnienia dotyczące niniejszego konkursu publikowane są na stronie IOK www.efs.mrpips.gov.pl

Informacje dotyczące konkursu: