W zawiązku z opublikowaniem przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój):

  • materiału informacyjnego dotyczącego stosowania kwot ryczałtowych w projektach PO WER,
  • materiału informacyjnego dotyczącego rozliczania kosztów zaangażowania personelu projektu PO WER,

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) dokonała zmian w regulaminie konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-001/18 na realizację projektów w ramach Gwarancji dla młodzieży.

Ponadto, IOK doprecyzowała zapisy w regulaminie, tj. zaktualizowano/uzupełniono m.in. treść:

  • Części I Podstawy Prawne,
  • Rozdziału 3.6 Zadania,
  • Rozdziału 3.7 Kwoty ryczałtowe,
  • Rozdziału 3.8 Budżet projektu.

W rozdziale 3.3 Zadania dodano zapis, iż wsparcie udzielane będzie uczestnikom projektu w oparciu o Rekomendacje wypracowane w ramach Działania Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy 2.4 PO WER. Rekomendacje wypracowane zostały przez partnerstwa utworzone w każdym województwie w ramach projektów konkursowych wyłonionych do dofinansowania przez MRPiPS w ramach Działania 2.4. Raporty stanowiące rekomendacje dla instytucji rynku pracy wskazują najbardziej skuteczne metody dotarcia do osób młodych oraz najbardziej efektywne i miarodajne kierunki wspierania młodzieży w poszczególnych województwach.

Rekomendacje w wersji elektronicznej dostępne są do pobrania na stronie internetowej IOK pod adresem: https://efs.mrpips.gov.pl/dowiedz-sie-wiecej/rekomendacje

Aktualny regulamin konkursu (z oznaczonymi naniesionymi zmianami) jest dostępny na stronie naboru wniosków w konkursie nr POWR.01.03.01-IP.03-00-001/18.