W związku ze zmianą lokalizacji Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytucja Organizująca Konkurs dokonała zmian w regulaminie konkursu nr POWR.01.03.01-IP.03-00-001/18 na realizację projektów w ramach Gwarancji dla młodzieży w:

  • Definicjach i skrótach,
  • Rozdziale II Informacje ogólne i przedmiot konkursu,
  • Rozdział 7.1 Protest

W Definicjach i skrótach oraz Rozdziale 7.1 Protest zaktualizowano adres IP z ulicy Tamka 3, 00-349 Warszawa na ulicę Nowogrodzką 11, 00-513 Warszawa. Z kolei w Rozdziale II Informacje ogólne i przedmiot konkursu uaktualniono nr telefonów osób udzielających odpowiedzi w kwestiach dotyczących konkursu.

W Definicjach i skrótach zaktualizowano adres IP z ulicy Tamka 3, 00-349 Warszawa na ulicę Nowogrodzką 11, 00-513 Warszawa. Z kolei w Rozdziale II Informacje ogólne i przedmiot konkursu uaktualniono nr telefonów osób udzielających odpowiedzi w kwestiach dotyczących konkursu.

Ponadto, IOK doprecyzowała zapisy w regulaminie, tj. zaktualizowano/uzupełniono m.in. treść:

  • Podrozdziału 3.8.2 Wkład własny,
  • Załącznika nr 8a, 8b,8c.

W podrozdziale 3.8.2 Wkład własny usunięty został zapis iż w ramach wolontariatu nie może być wykonywana nieodpłatna praca dotycząca zadań, które są realizowane przez personel projektu dofinansowany w ramach projektu, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. W załączniku 8a, 8b, 8c uzupełniono treść dokumentu o wskaźnik efektywności zawodowej.

Aktualny regulamin konkursu (z oznaczonymi naniesionymi zmianami) jest dostępny na stronie naboru wniosków w konkursie nr POWR.01.03.01-IP.03-00-001/18.