W związku z zakończeniem negocjacji wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie nr POWR.01.03.01-IP.03-00-001/18 na realizację projektów w ramach Gwarancji dla młodzieży, publikujemy pełną listę wszystkich projektów wybranych do dofinansowania w konkursie.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w MRPiPS jako Instytucja Pośrednicząca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój ogłosił w grudniu 2017 r. konkurs na realizację projektów w ramach Gwarancji dla młodzieży. Konkurs realizowany jest w ramach I Osi Priorytetowej Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem konkursu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku od 15 do 29 r.ż. w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Udzielane wsparcie w wyłonionych projektach dotyczy głównie aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodzieży.

Pliki do pobrania