Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-001/19 „Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące szkolenia z nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej ”

Zakończony data naboru wniosków od 30.03.2019 do 31.05.2019

Aktualności

02.04.2020
Podpisano 2 umowy o dofinansowanie projektów

03.03.2020
Podpisano 2 umowy o dofinansowanie projektów

04.02.2020
Podpisano umowę o dofinansowanie projektu

04.02.2020
Lista projektów wybranych do dofinansowania - makroregion III

08.01.2020
Umowy podpisane w ramach konkursów nr POWR.02.05.00-IP.03-00-019/18 i nr POWR.02.05.00-IP.03-00-001/19

06.12.2019
Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr POWR.02.05.00-IP.03-00-001/19 w ramach Makroregionu IV

05.12.2019
Listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Makroregionów I, II,V

25.11.2019
Zmiana regulaminów konkursów nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/19 oraz POWR.02.05.00-IP.03-00-001/19

22.11.2019
Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Makroregionu VI

15.11.2019
Skorygowana lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną i zostały skierowane do etapu negocjacji w ramach makroregionu III

13.09.2019
Listy projektów skierowanych do etapu negocjacji

14.06.2019
Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów

26.04.2019
Wydłużenie terminu naboru wniosków

09.04.2019
Zmiany w regulaminie konkursu

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami w konkursie, zgodnie z typem beneficjenta wskazanym w SzOOP, są:

 • administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
 • związki rewizyjne właściwe do spraw spółdzielczości,
 • samorząd gospodarczy i zawodowy,
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
 • uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym i jednostki prowadzące kształcenie lub doskonalenie zawodowe,
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs służy wyłonieniu 6 projektów, po jednym na każdy makroregion, których przedmiotem będą działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące szkolenia z nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej.

Finanse

 • Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektu wyłonionego w konkursie wynosi 5 988 000 zł.
 • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE lub środków budżetu państwa) wynosi 97,00%.
 • Wymagany wkład własny Wnioskodawcy w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi co najmniej 3,00% wartości projektu.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-001/19 z dnia 20.11.2019 r. - AKTUALNY (PDF, 1095.92 KB) - opis zmian

Poprzednie wersje regulaminu:

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, 1544) oraz przedstawiona w rozdziale VII regulaminu konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-001/19.

Pytania i odpowiedzi

Informacje oraz wyjaśnienia dotyczące niniejszego konkursu publikowane są na stronie internetowej IOK https://efs.mrpips.gov.pl

Informacje dotyczące konkursu: