Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) w dniu 28 lutego 2019 r. ogłosiło konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-001/19 „Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące szkolenia z nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej ” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów trwał od dnia 30.03.2019 r. do dnia 31.05.2019 r.

Poniżej publikujemy harmonogram przeprowadzenia kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania, które zostały złożone w odpowiedzi na ww. konkurs.

Pliki do pobrania

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-001/19