Informujemy, że zmianie uległy następujące załączniki do regulaminu konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-001/19:

  • w związku z aktualizacją Zaleceń Instytucji Zarządzającej PO WER do opracowania standardu i cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych wydatków w ramach POWER, IOK dokonała aktualizacji Załącznika nr 9 w zakresie cen lunchu/obiadu/kolacji oraz noclegu w kraju;
  • nastąpiło doprecyzowanie zapisów w załączniku nr 10 i 11 dot. standardu i zakresu szkoleń.

W pozostałym zakresie regulamin pozostaje bez zmian. Zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji.

Regulamin konkursu wraz z aktualnymi załącznikami dostępny jest na stronie naboru wniosków w konkursie nr POWR.02.05.00-IP.03-00-001/19