Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę merytoryczną  wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu
nr POWR.02.05.00-IP.03-00-001/19 „Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące szkolenia z nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej”, realizowanego w ramach Działania 2.5 POWER.

W związku z zakończeniem przez IP procesu negocjacji z Wnioskodawcami w ostatnim makroregionie, publikujemy listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach makroregionu III oraz  listę prezentującą skład Komisji Oceny Projektów.

Załączniki