W związku z zakończeniem przez Komisję Oceny Projektów oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-001/19 pn. „Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące szkolenia z nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej” publikujemy listy projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach poszczególnych makroregionów.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 21 wniosków. 17 projektów przeszło pozytywnie ocenę merytoryczną.

Do etapu negocjacji zostały skierowane po 2 wnioski z najwyższą liczbą punktów w każdym z makroregionów I-V oraz 1 projekt skierowany do negocjacji w ramach makroregionu VI.

Załączniki

Listy projektów skierowanych do etapu negocjacji w ramach poszczególnych makroregionów w konkursie nr POWR.02.05.00-IP.03-00-001/19 (PDF, 134.74 KB)