Zakończony data naboru wniosków od 29.04.2019 do 31.05.2019

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/19 „Podniesienie kompetencji przedstawicieli władz samorządu gminnego, powiatowego, wojewódzkiego i pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dowolnej jednostki samorządu terytorialnego w obrębie dowolnego województwa oraz podmiotów niegminnych planujących utworzenie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 z dowolnej gminy w obrębie wybranego województwa”

Aktualności

04.10.2019 r.
Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną i zostały skierowane do etapu negocjacji

18.06.2019 r.
Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów

14.05.2019 r.
Wydłużenie terminu naboru wniosków

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami w konkursie, zgodnie z typem beneficjenta wskazanym w SzOOP, są:

 • instytucje szkoleniowe zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
 • instytucje publiczne,
 • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem konkursu są szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 skierowane do przedstawicieli władz samorządowych (gminnego, powiatowego, wojewódzkiego) i pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dowolnej jednostki samorządu terytorialnego w obrębie wybranego województwa oraz do podmiotów niegminnych planujących utworzyć i prowadzić instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dowolnej gminy w obrębie wybranego województwa.

Finanse

 • Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektu wyłonionego w konkursie wynosi 14 220 000,00 zł.
 • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 84,28%.
 • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 97,00%.
 • Wymagany wkład własny Wnioskodawcy do realizacji projektu wynosi co najmniej 3,00% liczonych od całkowitej wartości projektu.

Podział alokacji na poszczególne województwa, na których terenie przeprowadzane będą szkolenia, przedstawia się następująco:

 • województwo dolnośląskie - szkolenia, dla co najmniej 389 osób, maksymalna wartość projektu wynosi 972 500 zł,
 • województwo kujawsko-pomorskie - szkolenia, dla co najmniej 332 osób, maksymalna wartość projektu wynosi 830 000 zł,
 • województwo lubelskie - szkolenia, dla co najmniej 490 osób, maksymalna wartość projektu wynosi 1 225 000 zł,
 • województwo lubuskie - szkolenia, dla co najmniej 189 osób, maksymalna wartość projektu wynosi 472 500 zł,
 • województwo łódzkie - szkolenie, dla co najmniej  407 osób, maksymalna wartość projektu wynosi 1 017 500 zł,
 • województwo małopolskie - szkolenie, dla co najmniej 419 osób, maksymalna wartość projektu wynosi 1 047 500 zł,
 • województwo mazowieckie - szkolenie, dla co najmniej 707 osób, maksymalna wartość projektu wynosi 1 767 500 zł,
 • województwo opolskie - szkolenie, dla co najmniej  164 osób, maksymalna wartość projektu wynosi 410 000 zł,
 • województwo podkarpackie - szkolenie, dla co najmniej 368 osób, maksymalna wartość projektu wynosi 920 000 zł,
 • województwo podlaskie - szkolenie, dla co najmniej 272 osób, maksymalna wartość projektu wynosi 680 000 zł,
 • województwo pomorskie - szkolenie, dla co najmniej 283 osób, maksymalna wartość projektu wynosi 707 500 zł,
 • województwo śląskie - szkolenie, dla co najmniej  384 osób, maksymalna wartość projektu wynosi 960 000 zł,
 • województwo świętokrzyskie - szkolenie, dla co najmniej  235 osób, maksymalna wartość projektu wynosi 587 500 zł,
 • województwo warmińsko-mazurskie - szkolenie, dla co najmniej 267 osób, maksymalna wartość projektu wynosi 667 500 zł,
 • województwo wielkopolskie - szkolenie, dla co najmniej 519 osób, maksymalna wartość projektu wynosi 1 297 500 zł,
 • województwo zachodniopomorskie - szkolenie, dla co najmniej 263 osób, maksymalna wartość projektu wynosi 657 500 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/19 z dnia 14.05.2019 r. - wersja aktualna (PDF, 637.97 KB)

Poprzednie wersje regulaminu:

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zgodne z pkt 7 regulaminu konkursu nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/19

Pytania i odpowiedzi

Informacje oraz wyjaśnienia dotyczące niniejszego konkursu publikowane są na stronie internetowej IOK https://efs.mrpips.gov.pl

Informacje dotyczące konkursu: