Zakończony data naboru wniosków od 29.04.2019 do 31.05.2019

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/19 „Podniesienie kompetencji przedstawicieli władz samorządu gminnego, powiatowego, wojewódzkiego i pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dowolnej jednostki samorządu terytorialnego w obrębie dowolnego województwa oraz podmiotów niegminnych planujących utworzenie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 z dowolnej gminy w obrębie wybranego województwa”

Aktualności

09.10.2020 r.
Podpisano kolejne umowy o dofinansowanie projektów

25.09.2020 r.
Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania oraz końcowa

04.08.2020 r.
Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania

29.06.2020 r.
Lista kolejnych projektów skierowanych do etapu negocjacji

05.06.2020 r.
Podpisano kolejną umowę o dofinansowanie projektu

06.05.2020 r.
Podpisano kolejną umowę o dofinansowanie projektów

03.03.2020 r.
Podpisano kolejne umowy o dofinansowanie projektów

04.02.2020 r.
Podpisano pierwsze umowy o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/19

03.02.2020 r.
Czwarta cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania po ocenie merytorycznej

21.01.2020 r.
Trzecia cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania po ocenie merytorycznej

20.12.2019 r.
Druga cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania po ocenie merytorycznej

05.12.2019 r.
Pierwsza cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania po ocenie merytorycznej

25.11.2019 r.
Zmiana regulaminu konkursu

04.10.2019 r.
Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną i zostały skierowane do etapu negocjacji

18.06.2019 r.
Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów

14.05.2019 r.
Wydłużenie terminu naboru wniosków

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami w konkursie, zgodnie z typem beneficjenta wskazanym w SzOOP, są:

 • instytucje szkoleniowe zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
 • instytucje publiczne,
 • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem konkursu są szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 skierowane do przedstawicieli władz samorządowych (gminnego, powiatowego, wojewódzkiego) i pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dowolnej jednostki samorządu terytorialnego w obrębie wybranego województwa oraz do podmiotów niegminnych planujących utworzyć i prowadzić instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dowolnej gminy w obrębie wybranego województwa.

Finanse

 • Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektu wyłonionego w konkursie wynosi 14 220 000,00 zł.
 • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 84,28%.
 • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 97,00%.
 • Wymagany wkład własny Wnioskodawcy do realizacji projektu wynosi co najmniej 3,00% liczonych od całkowitej wartości projektu.

Podział alokacji na poszczególne województwa, na których terenie przeprowadzane będą szkolenia, przedstawia się następująco:

 • województwo dolnośląskie - szkolenia, dla co najmniej 389 osób, maksymalna wartość projektu wynosi 972 500 zł,
 • województwo kujawsko-pomorskie - szkolenia, dla co najmniej 332 osób, maksymalna wartość projektu wynosi 830 000 zł,
 • województwo lubelskie - szkolenia, dla co najmniej 490 osób, maksymalna wartość projektu wynosi 1 225 000 zł,
 • województwo lubuskie - szkolenia, dla co najmniej 189 osób, maksymalna wartość projektu wynosi 472 500 zł,
 • województwo łódzkie - szkolenie, dla co najmniej  407 osób, maksymalna wartość projektu wynosi 1 017 500 zł,
 • województwo małopolskie - szkolenie, dla co najmniej 419 osób, maksymalna wartość projektu wynosi 1 047 500 zł,
 • województwo mazowieckie - szkolenie, dla co najmniej 707 osób, maksymalna wartość projektu wynosi 1 767 500 zł,
 • województwo opolskie - szkolenie, dla co najmniej  164 osób, maksymalna wartość projektu wynosi 410 000 zł,
 • województwo podkarpackie - szkolenie, dla co najmniej 368 osób, maksymalna wartość projektu wynosi 920 000 zł,
 • województwo podlaskie - szkolenie, dla co najmniej 272 osób, maksymalna wartość projektu wynosi 680 000 zł,
 • województwo pomorskie - szkolenie, dla co najmniej 283 osób, maksymalna wartość projektu wynosi 707 500 zł,
 • województwo śląskie - szkolenie, dla co najmniej  384 osób, maksymalna wartość projektu wynosi 960 000 zł,
 • województwo świętokrzyskie - szkolenie, dla co najmniej  235 osób, maksymalna wartość projektu wynosi 587 500 zł,
 • województwo warmińsko-mazurskie - szkolenie, dla co najmniej 267 osób, maksymalna wartość projektu wynosi 667 500 zł,
 • województwo wielkopolskie - szkolenie, dla co najmniej 519 osób, maksymalna wartość projektu wynosi 1 297 500 zł,
 • województwo zachodniopomorskie - szkolenie, dla co najmniej 263 osób, maksymalna wartość projektu wynosi 657 500 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/19 z dnia 25.11.2019 r. - wersja aktualna (PDF, 780.9 KB) - opis zmian

Poprzednie wersje regulaminu:

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zgodne z pkt 7 regulaminu konkursu nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/19

Pytania i odpowiedzi

Informacje oraz wyjaśnienia dotyczące niniejszego konkursu publikowane są na stronie internetowej IOK https://efs.mrpips.gov.pl

Informacje dotyczące konkursu: