Informujemy, iż w związku z postulatami zgłaszanymi przez potencjalnych projektodawców, Instytucja Organizująca Konkurs nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/19 (II Oś priorytetowa Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego) podjęła decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków do dnia 31 maja 2019 r. (do godziny 12.00).

W związku z powyższym zapis w Regulaminie konkursu, w Rozdziale:

- 4.2. Terminy składania wniosków, otrzymuje brzmienie:

„Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie od dnia 29.04.2019 br. (od godziny 0:00) do dnia 31.05.2019 br. (do godziny 12.00) na formularzu w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA w ramach utworzonego przez IOK naboru (…)”.

Nowy termin naboru wniosków obowiązuje od 14 maja 2019 r.

Aktualna wersja regulaminu dostępna jest na stronie konkursu nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/19