W związku z zakończeniem przez Komisję Oceny Projektów oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/19 „Podniesienie kompetencji przedstawicieli władz samorządu gminnego, powiatowego, wojewódzkiego i pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki na dziećmi w wieku do lat 3 z dowolnej jednostki samorządu terytorialnego w obrębie dowolnego województwa oraz podmiotów niegminnych planujących utworzenie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 z dowolnej gminy w obrębie wybranego województwa” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Działanie 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego publikujemy listę projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 39 wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną. Do etapu negocjacji zostało zakwalifikowanych 15 wniosków.

Pliki do pobrania

Więcej informacji jest dostępnych na stronie konkursu nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/19