Publikujemy listę kolejnych projektów skierowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/19 „Podniesienie kompetencji przedstawicieli władz samorządu gminnego, powiatowego, wojewódzkiego i pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dowolnej jednostki samorządu terytorialnego w obrębie dowolnego województwa oraz podmiotów niegminnych planujących utworzenie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 z dowolnej gminy w obrębie wybranego województwa”

W związku z negatywnym wynikiem negocjacji 3 wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/19 realizowanego w ramach Działania 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego (przewidzianych do realizacji w województwach: podkarpackim, lubelskim i świętokrzyskim), Instytucja Pośrednicząca (IP) podjęła decyzję o zaproszeniu do negocjacji 3 kolejnych Wnioskodawców, znajdujących się na drugim miejscu wniosków ocenionych pozytywnie.

Pliki do pobrania

Lista kolejnych projektów skierowanych do etapu negocjacji w konkursie nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/19 ogłoszonym w ramach II Osi Priorytetowej PO WER (PDF, 227.02 KB)

Zobacz także

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie naboru wniosków nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/19