Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) w dniu 29 marca br. ogłosiło konkurs nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/19 pt. „Podniesienie kompetencji przedstawicieli władz samorządu gminnego, powiatowego, wojewódzkiego i pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki na dziećmi w wieku do lat 3 z dowolnej jednostki samorządu terytorialnego w obrębie dowolnego województwa oraz podmiotów niegminnych planujących utworzenie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 z dowolnej gminy w obrębie wybranego województwa” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju, kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów trwał od dnia 29 kwietnia br. do dnia 31 maja br.

Poniżej publikujemy harmonogram przeprowadzenia kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania, które zostały złożone w odpowiedzi na ww. konkurs.

Pliki do pobrania

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/19 (PDF, 84.29 KB)

Zobacz także

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach konkursu nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/19