Zakończony data naboru wniosków od 30.11.2018 do 07.12.2018

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr POWR.02.20.00-IP.03-00-002/18 na realizację projektu w ramach Działania 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy PO WER.

5.12.2018
Instytucja Organizująca Konkurs uprzejmie informuję, że z uwagi na problemy techniczne w systemie SOWA oraz trwający nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.02.20.00-IP.03-00-002/18 pt. „Realizacja i upowszechnianie badań i analiz w zakresie polityki rynku pracy i dostosowania do jego potrzeb systemów edukacji i szkolenia”, zmianie ulega numer naboru z POWR.02.20.00-IP.03-00-002/18 na POWR.02.20.00-IP.03-00-004/18.

Aktualności

04.02.2020
Zakończono podpisywanie umów w ramach konkursu nr POWR.02.20.00-IP.03-00-002/18

19.11.2019
Ostatnia cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania po ocenie merytorycznej w konkursie nr POWR.02.20.00-IP.03-00-002/18

21.05.2019
Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania po ocenie merytorycznej

01.03.2019
Lista projektów skierowanych do negocjacji

5.12.2018
Zmiana numeru naboru w ramach konkursu

30.11.2018
Zamknięcie naboru wniosków

08.11.2018
Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów

24.10.2018
Najczęściej zadawane pytania - część II

17.10.2018
Najczęściej zadawane pytania

11.09.2018
Zaproszenie na spotkanie informacyjne w dn. 26.09.2018 r.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Konkurs składa się z odrębnych rund kończących się każdorazowo wyborem projektów do dofinansowania:

  • I runda: 30.09.2018 - 31.10.2018 (do godz. 12:00)
  • II runda: 31.10.2018 (od godz. 12:01) - 30.11.2018 (do godz. 12:00)
  • III runda: 30.11.2018 (od godz. 12:01) - 31.12.2018 (do godz. 12:00)

Liczba rund konkursowych uzależniona będzie m.in. od liczby i wartości złożonych wniosków o dofinansowanie oraz stopnia wykorzystania pozostałej do rozdysponowania alokacji.

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami są partnerzy społeczni tj. reprezentatywne organizacje pracodawców i pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2015 r, poz. 1240) oraz branżowe i regionalne organizacje pracodawców i pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235, z pózn.zm.), ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2002r. Nr 112,poz. 979, z póżn.zm.) i ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014r., poz. 167).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Założeniem niniejszego konkursu jest wybór projektów, w których będzie miała miejsce realizacja i upowszechnianie badań i analiz w zakresie polityki rynku pracy i dostosowania do jego potrzeb systemów edukacji i szkolenia.

Finanse

Alokacja na konkurs nr POWR.02.20.00-IP.03-00-002/18 wynosi 5 250 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu POWR.02.20.00-IP.03-00-002/18 z dn. 30.08.2018 r. (PDF, 986.29 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom została przedstawiona w rozdziale VII regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Informacje oraz wyjaśnienia dotyczące niniejszego konkursu publikowane są na stronie internetowej IOK https://efs.mrpips.gov.pl

Informacje dotyczące konkursu: Krzysztof Danilewicz, tel.: 22 529 02 67, e-mail: krzysztof.danilewicz@mrpips.gov.pl

FAQ

Najczęściej zadawane pytania w ramach konkursu nr POWR.02.20.00-IP.03-00-002/18