Zakończony data naboru wniosków od 30.11.2018 do 07.12.2018

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr POWR.02.20.00-IP.03-00-002/18 na realizację projektu w ramach Działania 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy PO WER.

5.12.2018
Instytucja Organizująca Konkurs uprzejmie informuję, że z uwagi na problemy techniczne w systemie SOWA oraz trwający nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.02.20.00-IP.03-00-002/18 pt. „Realizacja i upowszechnianie badań i analiz w zakresie polityki rynku pracy i dostosowania do jego potrzeb systemów edukacji i szkolenia”, zmianie ulega numer naboru z POWR.02.20.00-IP.03-00-002/18 na POWR.02.20.00-IP.03-00-004/18.

Wyniki naboru

21.05.2019
Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF, 219.49 KB)

01.03.2019
Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji (PDF, 136.17 KB)

Aktualności

21.05.2019
Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania po ocenie merytorycznej

01.03.2019
Lista projektów skierowanych do negocjacji

5.12.2018
Zmiana numeru naboru w ramach konkursu

30.11.2018
Zamknięcie naboru wniosków

08.11.2018
Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów

24.10.2018
Najczęściej zadawane pytania - część II

17.10.2018
Najczęściej zadawane pytania

11.09.2018
Zaproszenie na spotkanie informacyjne w dn. 26.09.2018 r.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Konkurs składa się z odrębnych rund kończących się każdorazowo wyborem projektów do dofinansowania:

  • I runda: 30.09.2018 - 31.10.2018 (do godz. 12:00)
  • II runda: 31.10.2018 (od godz. 12:01) - 30.11.2018 (do godz. 12:00)
  • III runda: 30.11.2018 (od godz. 12:01) - 31.12.2018 (do godz. 12:00)

Liczba rund konkursowych uzależniona będzie m.in. od liczby i wartości złożonych wniosków o dofinansowanie oraz stopnia wykorzystania pozostałej do rozdysponowania alokacji.

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami są partnerzy społeczni tj. reprezentatywne organizacje pracodawców i pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2015 r, poz. 1240) oraz branżowe i regionalne organizacje pracodawców i pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235, z pózn.zm.), ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2002r. Nr 112,poz. 979, z póżn.zm.) i ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014r., poz. 167).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Założeniem niniejszego konkursu jest wybór projektów, w których będzie miała miejsce realizacja i upowszechnianie badań i analiz w zakresie polityki rynku pracy i dostosowania do jego potrzeb systemów edukacji i szkolenia.

Finanse

Alokacja na konkurs nr POWR.02.20.00-IP.03-00-002/18 wynosi 5 250 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu POWR.02.20.00-IP.03-00-002/18 z dn. 30.08.2018 r. (PDF, 986.29 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom została przedstawiona w rozdziale VII regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Informacje oraz wyjaśnienia dotyczące niniejszego konkursu publikowane są na stronie internetowej IOK https://efs.mrpips.gov.pl

Informacje dotyczące konkursu: Krzysztof Danilewicz, tel.: 22 529 02 67, e-mail: krzysztof.danilewicz@mrpips.gov.pl

FAQ

Najczęściej zadawane pytania w ramach konkursu nr POWR.02.20.00-IP.03-00-002/18