W związku z zakończeniem przez Komisję Oceny Projektów oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.02.20.00-IP.03-00-002/18 „Realizacja i upowszechnianie badań i analiz w zakresie polityki rynku pracy i dostosowania do jego potrzeb systemów edukacji i szkolenia” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Działanie 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy, publikujemy listę projektów skierowanych do negocjacji.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 10 wniosków, z czego 8 zostało zakwalifikowanych do etapu negocjacji.

Załączniki

Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji w konkursie nr POWR.02.20.00-IP.03-00-002/18 (PDF, 136.17 KB)