Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla projektodawców, którzy zamierzają składać wnioski o dofinansowanie projektów w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.20.00-IP.03-00-002/18 ogłoszony w II Osi priorytetowej "Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.20 "Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy" PO WER.

Termin i miejsce spotkania

Spotkanie informacyjne odbędzie się 26 września 2018 r. (środa) w godz. 11.00-14.00 w siedzibie Departamentu Wdrażania EFS, przy ul. Nowogrodzkiej 11 (sala konferencyjna nr 114, I piętro).

Temat spotkania

Konkurs nr POWR.02.20.00-IP.03-00-002/18 służy wyłonieniu projektów, w których będzie miała miejsce realizacja i upowszechnianie badań i analiz w zakresie polityki rynku pracy i dostosowania do jego potrzeb systemów edukacji i szkolenia.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektu w konkursie wynosi 5 250 000,00 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 100%, a maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 84,28%.

Spotkanie będzie służyło wyjaśnieniom zapisów Regulaminu konkursu i obowiązujących zasad realizacji projektów w ramach PO WER 2014-2020. Przedstawiciele MRPiPS odpowiedzą na pytania dotyczące treści Regulaminu konkursu, kryteriów wyboru projektów oraz zasad obowiązujących przy aplikowaniu o środki.

W trosce o sprawny przebieg spotkania prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z Regulaminem konkursu i przygotowanie pytań/wątpliwości, które chcieliby Państwo poruszyć podczas spotkania. Prosimy o przesłanie pytań na adres mailowy paulina.polkowska@mrpips.gov.pl do dnia 18 września 2018 r.

Do kogo skierowane jest spotkanie?

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, na spotkanie zapraszamy wyłącznie przedstawicieli podmiotów uprawnionych do składania wniosków o dofinansowanie, takich jak:

  • Partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER.

Rejestracja na spotkanie

Prawidłowo zarejestrowany uczestnik otrzyma na adres e-mailowy podany w zgłoszeniu potwierdzenie rejestracji. Otrzymanie potwierdzenia jest równoznaczne z możliwością uczestnictwa w spotkaniu.

Zarejestruj się na spotkanie w dn. 26.09.2018 r.

Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów przejazdu/noclegu ani innych kosztów związanych z udziałem zakwalifikowanych osób w spotkaniu.