Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) w dniu 30 sierpnia 2018 r. ogłosiło konkurs nr POWR.02.20.00-IP.03-00-002/18 pt. „Realizacja i upowszechnianie badań i analiz w zakresie polityki rynku pracy i dostosowania do jego potrzeb systemów edukacji i szkolenia” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów trwał od dnia 30 września 2018 r. do dnia 31 października 2018 r. (do godz. 12.00).

Poniżej publikujemy harmonogram przeprowadzenia kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania, które zostały złożone w odpowiedzi na ww. konkurs.

Pliki do pobrania

Więcej informacji na stronie konkursu nr POWR.02.20.00-IP.03-00-002/18