Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr POWR.02.06.00-IP.03-00-004/17 „Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy”

Zakończony data naboru wniosków od 31.07.2017 do 25.08.2017

Aktualności

17.01.2018
Lista projektów wybranych do dofinansowania

26.10.2017
Lista projektów skierowanych do negocjacji

19.09.2017
Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i zostały zakwalifikowane do etapu oceny merytorycznej

05.09.2017
Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów

17.08.2017
Aktualizacja regulaminu oraz przedłużenie naboru wniosków

10.08.2017
Zmiana Załącznika nr 11 do regulaminu konkursu

21.07.2017
Zmiany w regulaminie konkursu


Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

grudzień 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 31.07.2017 r. (od godz. 00.00) do dnia 25.08.2017 r. (do godz. 23.59).

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami w konkursie, zgodnie z typem beneficjenta wskazanym w SzOOP, są:

 • administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
 • uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym,
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,
 • przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem konkursu jest wypracowanie i upowszechnienie modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy, rozumianego jako zestaw technik i metod, tj. zasad postępowania w zakresie stworzenia optymalnego dla niepełnosprawnego pracownika środowiska pracy.

Kryteria wyboru projektów

Ogólne kryteria formalne oraz kryteria dostępu zostały opisane w pkt 6.2 regulaminu konkursu.

Kryteria dostępu, ogólne kryteria horyzontalne i merytoryczne oraz kryteria premiujące zostały opisane w pkt 6.3 regulaminu konkursu.

Finanse

 • Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektu w konkursie wynosi 5 228 375,00 PLN.
 • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 100%
 • Wkład własny Wnioskodawcy do realizacji projektu nie jest wymagany.
 • Do dofinansowania zostanie wybrany 1 projekt.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu POWR.02.06.00-IP.03-00-004/17 z dn. 17.08.2017 r. (PDF, 745.92 KB) - opis zmian

Poprzednie wersje dokumentów:

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zgodne z rozdziałem VIII regulaminu konkursu nr POWR.02.06.00-IP.03-00-004/17.

Pytania

Monika Tyburska, tel.: 22 461 63 95, adres e-mail: monika.tyburska@mrpips.gov.pl