Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalną wniosków o dofinansowanie w konkursie nr POWR.02.06.00-IP.03-00-004/17 „Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami spo-łecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy” ogłoszonym w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

Spośród 4 wniosków złożonych podczas naboru, wszystkie wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały skierowane do oceny merytorycznej.

Pliki do pobrania:

Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną w konkursie nr  POWR.02.06.00-IP.03-00-004/17 i zostały zakwalifikowane do etapu oceny merytorycznej (PDF, 127.8 KB)

Więcej informacji na stronie konkursu nr POWR.02.06.00-IP.03-00-004/17