W związku z zakończeniem przez Komisję Oceny Projektów oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.02.06.00-IP.03-00-004/17 „Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy” - realizowanego w ramach Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych PO WER - publikujemy listę projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęły 4 wnioski, z których wszystkie przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną. Do etapu negocjacji zostały skierowane 2 wnioski, których łączna wartość wyczerpuje alokację przeznaczoną na dofinansowanie projektów w konkursie.

Pliki do pobrania

Lista projektów skierowanych do negocjacji w ramach konkursu nr POWR.02.06.00-IP.03-00-004/17 (PDF, 97.01 KB)

Więcej informacji

Więcej informacji na stronie konkursu nr POWR.02.06.00-IP.03-00-004/17