W związku z zatwierdzeniem przez Instytucję Zarządzającą POWER zmian w Rocznym Planie Działania na rok 2017 dla II Osi Priorytetowej PO WER, w Regulaminie konkursu nr POWR.02.06.00-IP.03-00-004/17 traci ważność zapis kryterium dostępu ocenianego na etapie oceny merytorycznej, który brzmi „Do dofinansowania wybrany zostanie projekt, dla którego negocjacje zakończyły się wynikiem pozytywnym”.

 1. W związku z powyższym, poniższe zapisy w Regulaminie konkursu tracą ważność:
  - Rozdział III, podrozdział 3.4, punkt 7, s. 17;
  - Rozdział VI, podrozdział 6.3, punkt 1, podpunkt 7,  s. 35 – 36.
 2. Zmianie ulega również załącznik 3 do Regulaminu konkursu tj. – Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER. W przedmiotowej karcie zostaje usunięte kryterium dostępu nr 7.
 3. W związku z powyższą zmianą modyfikacji ulega również Rozdział VI, podrozdział 6.6 Regulaminu.  Punkty od 6 do 8 przedmiotowego podrozdziału otrzymują następujące brzmienie:
  „6. Z przeprowadzonych negocjacji ustnych (i pisemnych, jeśli IOK zdecyduje w takim przypadku o sporządzeniu protokołu) sporządza się podpisywany przez obie strony protokół ustaleń. Protokół zawiera opis przebiegu negocjacji umożliwiający jego późniejsze odtworzenie.
  7. Jeżeli w trakcie negocjacji:
  a) nie podjęto negocjacji w wyznaczonym terminie;
  b) do wniosku nie zostaną wprowadzone korekty wskazane przez oceniających w kartach oceny projektu lub przez przewodniczącego KOP, lub inne zmiany wynikające z ustaleń dokonanych podczas negocjacji lub;
  c) KOP nie uzyska od wnioskodawcy informacji i wyjaśnień dotyczących określonych zapisów we wniosku, wskazanych przez oceniających w kartach oceny projektu lub przewodniczącego KOP lub
  d) do wniosku zostały wprowadzone inne zmiany nie wynikające z kart oceny projektu lub uwag przewodniczącego KOP lub ustaleń wynikających z procesu negocjacji
  projekt zostaje odrzucony na etapie negocjacji.
  8. Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER stanowi załącznik nr 13 do regulaminu konkursu.”
 4. Ponadto, informujemy, iż ze względu na omyłkę pisarską skorygowano zapisy w Rozdziale III, podrozdział  3.2 s. 11; w Rozdziale VI, podrozdział 6.3 s. 34. Prawidłowy zapis brzmi „Pracowników posiadających praktyczne doświadczenie w zakresie funkcjonowania instrumentów rehabilitacji zawodowej (min. 2 pracowników z min. 2 letnim doświadczeniem w tym obszarze)”.

Pliki do pobrania

Więcej informacji na stronie konkursu nr POWR.02.06.00-IP.03-00-004/17