Informujemy o zmianach w regulaminie konkursu nr POWR.02.06.00-IP.03-00-004/17 ogłoszonym w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER – Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych PO WER.

Mając na uwadze zapisy Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych PO WER 2014-2020, zgodnie z którymi  grupą docelową/ostatecznymi odbiorcami wsparcia w przedmiotowym konkursie są pracodawcy i ich pracownicy oraz inne podmioty i osoby, o ile ich udział w projekcie jest niezbędny dla wypracowania i upowszechnienia wypracowanych instrumentów lub modelu, Instytucja Pośrednicząca wprowadza w zapisach regulaminu konkursu punkt 3.4 Grupa docelowa w następującym brzmieniu:

„Zgodnie z SZOOP grupą docelową/ostatecznymi odbiorcami wsparcia w niniejszym konkursie są pracodawcy i ich pracownicy oraz inne podmioty i osoby, o ile ich udział w projekcie jest niezbędny dla wypracowania i upowszechnienia wypracowanych instrumentów lub modelu.

Wnioskodawca powinien w punkcie 3.2 wniosku o dofinansowanie opisać ww. grupę docelową i uzasadnić jej wybór, uwzględniając specyfikę tej grupy oraz cel główny projektu i sposób, w jaki rezultaty projektu zostaną dostosowane do tej specyfiki.

Mając na uwadze założenia przedmiotowego konkursu, w tym kamień milowy dotyczący przetestowania wypracowanego modelu w środowisku gwarantującym uwzględnienie zróżnicowania gospodarczego, terytorialnego, wielkość pracodawcy (mały, średni, duży) oraz charakteru niepełnosprawności (ruchowa, intelektualna, sensoryczna) łącznie u co najmniej 15 pracodawców, w punkcie dotyczącym grupy docelowej należy opisać przedsiębiorców i ich pracowników (w tym osoby niepełnosprawne) jako grupę docelową/ostatecznych odbiorców wsparcia.

Wymagania dotyczące grupy docelowej w konkursie:

  1. Wnioskodawca w punkcie 3.2 wniosku o dofinansowanie powinien m.in. opisać ww. grupę docelową (w oparciu o ogólnodostępne oraz ewentualnie własne dane) i uzasadnić jej wybór. Opis grupy nie powinien ograniczać się do przywołania grupy wskazanej w regulaminie, powinien być bardziej szczegółowy i świadczyć o znajomości tej grupy i możliwości jej wsparcia w projekcie. W ww. opisie wnioskodawca powinien uwzględnić istotne cechy uczestników projektu. Opis grupy docelowej powinien również uwzględniać zasadę równości szans kobiet i mężczyzn oraz kwestie zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
  2. Beneficjent jest zobowiązany do dołożenia wszelkich starań w celu potwierdzenia, że dany uczestnik spełnia warunki udziału w projekcie. Beneficjent weryfikuje spełnianie przez uczestnika kryteriów kwalifikowalności zgodnie z Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
  3. Jednym z warunków kwalifikowania uczestnika do projektu jest uzyskanie od niego danych wskazanych w Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 oraz w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 -2020.”

Jednocześnie, w związku z wprowadzeniem powyższej zmiany Instytucja Pośrednicząca przedłuża nabór wniosków  o dofinansowanie do dnia 25.08.2017 r.

Pliki do pobrania

Więcej informacji na stronie konkursu nr POWR.02.06.00-IP.03-00-004/17