W dniu 29 czerwca 2017 r. Departament Wdrażania EFS ogłosił nabór wniosków w konkursie nr POWR.02.06.00-IP.03-00-004/17 w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów został przeprowadzony w okresie od 31 lipca 2017 r. do 25 sierpnia 2017 r.

Poniżej publikujemy harmonogram przeprowadzenia kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania, które zostały zgłoszone do Departamentu Wdrażania EFS w odpowiedzi na ogłoszony konkurs.

Pliki do pobrania

Więcej informacji na stronie konkursu nr POWR.02.06.00-IP.03-00-004/17