W związku z zakończeniem przez Komisję Oceny Projektów (KOP) oceny merytorycznej projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.06.00-IP.03-00-004/17 „Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy", publikujemy listę projektów, które zostały zakwalifikowane do dofinansowania.

Ponadto, zgodnie z artykułem 46, ust. 4 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, zamieszczamy skład KOP w ww. konkursie.

Pliki do pobrania

Więcej informacji

Więcej informacji na stronie konkursu nr POWR.02.06.00-IP.03-00-004/17