Bliżej Funduszy Europejskich

Informacje ogólne

Było to trzecie, z zaplanowanych piętnastu spotkań regionalnych, kolejne odbędzie się już w styczniu w Kielcach. Relacje z poszczególnych wydarzeń można śledzić na stronie internetowej www.EFS.mrpips.gov.pl/konferencje.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele podmiotów realizujących projekty, potencjalni beneficjenci, jak również przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego, m.in. Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Białymstoku, Komendy Głównej i Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych.

Spotkanie otworzył Bohdan Paszkowski, Wojewoda Podlaski, który gościł uczestników konferencji w siedzibie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W pierwszej części spotkania omówiono projekty na rzecz poprawy motywacji w podejmowaniu zatrudnienia u osób odbywających karę pozbawienia wolności realizowane przez Centralny Zarząd Służby Więziennej oraz projekty skierowane do osób młodych realizowane przez Komendę Główną Ochotniczych Hufców Pracy w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”.

W prezentacjach przygotowanych przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Białymstoku oraz Podlaską Wojewódzką Komendę OHP przedstawione zostały najważniejsze założenia realizowanych projektów oraz ich kluczowe efekty. Dodatkowo głos zabrali również pracodawcy, którzy na terenie województwa podlaskiego zatrudniają osoby biorące udział w ww. projektach - Podlaskie Zakłady Zbożowe SA i Centrum Budowlane Przedsiębiorstwo Handlowe Koszewski Eugeniusz i Wspólnicy s.j. - Market „Mrówka” w Augustowie.

Dalsza część konferencji została podzielona na trzy bloki tematyczne odpowiadające wybranym obszarom, za które odpowiada MRPiPS w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój:

  • wsparcie na rzecz włączenia społecznego i „Gwarancji dla młodzieży” w projektach konkursowych,
  • wsparcie osób niepełnosprawnych,
  • wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

Włączenie społeczne i „Gwarancje dla młodzieży” w projektach konkursowych

Przedstawiciele Departamentu Wdrażania EFS zaprezentowali główne kierunki wsparcia udzielanego przez Departament w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Omówione zostały najważniejsze efekty realizowanych projektów konkursowych, dodatkowo przedstawiono planowane kluczowe zmiany w programie oraz harmonogram działań zaplanowanych do realizacji do końca 2018 r. Następnie głos przekazano beneficjantom, którzy otrzymali od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wsparcie ze środków funduszy europejskich – Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łapach, Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Białymstoku.

Fundusze Europejskie na rzecz osób niepełnosprawnych

Przedstawiciel Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) omówił elementy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w Programie kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” oraz stan realizacji projektów PO WER skierowanych do osób niepełnosprawnych.

Pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej

Przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego zaprezentował zwrotne instrumenty finansowe na rzecz ekonomii społecznej, natomiast Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych przedstawił ofertę pożyczkową adresowaną do podmiotów ekonomii społecznej z województwa podlaskiego. W sesji poświęconej ekonomii społecznej wzięli udział również przedstawiciele Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w MRPiPS oraz Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych, który skorzystał z pożyczki na rozwój działalności w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prezentacje

Galeria

Bliżej Funduszy Europejskich w Białymstoku
Bliżej Funduszy Europejskich w Białymstoku
Bliżej Funduszy Europejskich w Białymstoku
Bliżej Funduszy Europejskich w Białymstoku
Bliżej Funduszy Europejskich w Białymstoku
Bliżej Funduszy Europejskich w Białymstoku
Bliżej Funduszy Europejskich w Białymstoku
Bliżej Funduszy Europejskich w Białymstoku
Bliżej Funduszy Europejskich w Białymstoku