Bliżej Funduszy Europejskich

Relacja ze spotkania

W Szczecinie, 7 września 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie regionalne w ramach cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich”, poświęcone projektom Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) realizowanym na terenie województwa zachodniopomorskiego, w zakresie działań nadzorowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS).

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, przedstawiciele MRPiPS oraz podmiotów realizujących projekty, potencjalni beneficjenci, jak również instytucje zaangażowane we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego, m.in. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Szczecinie, Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

W projektach realizowanych w województwie zachodniopomorskim w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 984 osoby młode (w tym 82 osoby niepełnosprawne) otrzymały wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowo-edukacyjnej, w tym:

  • 728 osób uzyskało kwalifikacje zawodowe lub nabyło kompetencje niezbędne na rynku pracy,
  • 274 osoby podjęły pracę lub rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej,
  • 75 osób podjęło kształcenie lub szkolenie.

W projekcie realizowanym przez Centralny Zarząd Służby Więziennej w woj. zachodniopomorskim 1 332 więźniów zostało objętych wsparciem aktywizacyjnym w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych a 712 osadzonych podjęło zatrudnienie.

Ponadto 69 kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej zostało objętych wsparciem szkoleniowym mającym na celu uzyskanie specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego.

W ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój w województwie zachodniopomorskim Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA udzieliło podmiotom ekonomii społecznej 11 pożyczek na kwotę ok. 800 tys. zł.

Podczas konferencji przedstawiciele MRPiPS zaprezentowali główne kierunki wsparcia udzielanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, planowane zmiany w programie oraz harmonogram działań zaplanowanych do realizacji do końca 2018 r. MRPiPS ogłosiło w bieżącym roku 13 konkursów. Obecnie możliwe jest aplikowanie o środki w ramach konkursów na: projekty w ramach Gwarancji dla Młodzieży, na dostosowanie idei franczyzy do zasad ekonomii społecznej oraz na wdrożenie usprawnień organizacyjnych w ośrodkach pomocy społecznej. Do końca 2018 r. MRPiPS planuje ogłosić kolejne 5 konkursów na łączną kwotę około 36 mln zł. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej: www.efs.mrpips.gov.pl

O zaletach unijnego wsparcia mówili beneficjenci Programu – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Szczecinie oraz Stowarzyszenie „Czas Przestrzeń Tożsamość”.

W sesji poświęconej ekonomii społecznej udział wzięli przedstawiciele: Banku Gospodarstwa Krajowego, Fundacji Nauk dla Środowiska (Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej), Fundacji Teatr Teatr oraz Spółdzielni Socjalnej Miedwie.

O doświadczeniach w zatrudnianiu młodzieży biorącej udział w projektach OHP w ramach Gwarancji dla Młodzieży opowiedział pracodawca zatrudniający uczestników projektów - przedstawiciel firmy Brevi Sp. z o.o. Pracodawcy - właściciel firmy Resko Sp. z o.o. oraz przedstawiciel Poczty Polskiej SA - opowiedzieli o korzyściach płynących z zatrudniania więźniów otrzymujących wsparcie w ramach projektu realizowanego przez Centralny Zarząd Służby Więziennej.

Konferencja w Szczecinie była dwunastym, z zaplanowanych piętnastu spotkań regionalnych. Kolejne odbędzie się 28 września w Katowicach.

Relacje z poszczególnych wydarzeń można śledzić na stronie internetowej www.EFS.mrpips.gov.pl/konferencje

Prezentacje

Galeria

Bliżej Funduszy Europejskich w Szczecinie
Bliżej Funduszy Europejskich w Szczecinie
Bliżej Funduszy Europejskich w Szczecinie
Bliżej Funduszy Europejskich w Szczecinie
Bliżej Funduszy Europejskich w Szczecinie
Bliżej Funduszy Europejskich w Szczecinie
Bliżej Funduszy Europejskich w Szczecinie