20 października 2017 r. we Wrocławiu odbyło się pierwsze spotkanie regionalne w ramach cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich” poświęcone projektom Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizowanym na terenie województwa dolnośląskiego

Bliżej Funduszy Europejskich

Informacje ogólne

20 października 2017 r. we Wrocławiu odbyło się pierwsze spotkanie regionalne w ramach cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich” poświęcone projektom Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizowanym na terenie województwa dolnośląskiego.

W konferencji  wzięli udział przedstawiciele podmiotów realizujących projekty, potencjalni beneficjenci, jak również przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego, m.in. Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej we Wrocławiu, Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Funduszu Regionu Wałbrzyskiego.

Spotkanie otworzył Pan Paweł Hreniak, wojewoda dolnośląski, dzięki którego uprzejmości możliwe było zorganizowanie konferencji w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W pierwszej części spotkania omówiono projekty na rzecz poprawy motywacji i zdolności do podjęcia zatrudnienia osób odbywających karę pozbawienia wolności realizowane przez Centralny Zarząd Służby Więziennej oraz projekty skierowane do osób młodych realizowane przez Komendę Główną Ochotniczych Hufców Pracy w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”. Prezentacje przygotowane przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu oraz Dolnośląską komendę OHP przedstawiły najważniejsze założenia realizowanych projektów oraz zaprezentowały kluczowe efekty realizowanych działań. Dodatkowo głos zabrali również pracodawcy, którzy na terenie województwa dolnośląskiego zatrudniają osoby biorące udział w ww. projektach - Poczta Polska SA (WER Wrocław) oraz Gmina Wińsko.

Dalsza część konferencji została podzielona na trzy bloki tematyczne odpowiadające wybranym obszarom, za które odpowiada MRPiPS w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój:

 • wsparcie na rzecz włączenia społecznego i „Gwarancji dla młodzieży” w projektach konkursowych,
 • wsparcie osób niepełnosprawnych,
 • wsparcie podmiotów ekonomii społecznej

 • Włączenie społeczne i „Gwarancje dla młodzieży” w projektach konkursowych

  Przedstawiciele Departamentu Wdrażania EFS zaprezentowali główne kierunki wsparcia udzielanego przez Departament w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Omówione zostały najważniejsze efekty realizowanych projektów konkursowych, dodatkowo przedstawiono planowane kluczowe zmiany w programie oraz harmonogram działań zaplanowanych do realizacji do końca 2018 r. Następnie głos przekazano beneficjantom, którzy otrzymali od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wsparcie ze środków funduszy europejskich – Fundacja Imago, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie oraz Centrum Wspierania Biznesu Europea Sp. z o.o.

  Fundusze Europejskie na rzecz osób niepełnosprawnych

  W części poświęconej wsparciu osób niepełnosprawnych przedstawiciel Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) omówił elementy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w Programie kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” oraz stan realizacji projektów PO WER skierowanych do osób niepełnosprawnych.

  Pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej

  W części dotyczącej ekonomii społecznej przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego zaprezentował zwrotne instrumenty finansowe na rzecz ekonomii społecznej, natomiast Fundusz Regionu Wałbrzyskiego zaprezentował ofertę pożyczkową adresowaną do podmiotów ekonomii społecznej z województwa dolnośląskiego. Następnie głos zabrała Fundacja „Równi choć Różni”, która skorzystała z pożyczki na rozwój swojej działalności w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Prezentacje

  Galeria

  Bliżej Funduszy Europejskich we Wrocławiu
  Bliżej Funduszy Europejskich we Wrocławiu
  Bliżej Funduszy Europejskich we Wrocławiu
  Bliżej Funduszy Europejskich we Wrocławiu
  Bliżej Funduszy Europejskich we Wrocławiu
  Bliżej Funduszy Europejskich we Wrocławiu
  Bliżej Funduszy Europejskich we Wrocławiu