21 września 2017 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Bliżej Funduszy Europejskich” poświęcona projektom Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Konferencja inaugurowała cykl spotkań regionalnych poświęconych Funduszom Europejskim organizowany przez MRPiPS

Krzysztof Michałkiewicz ‐ Sekretarz Stanu w MRPiPS

Krzysztof Michałkiewicz ‐ Sekretarz Stanu w MRPiPS

Informacje ogólne

21 września 2017 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Bliżej Funduszy Europejskich” poświęcona projektom Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Konferencja inaugurowała cykl spotkań regionalnych poświęconych Funduszom Europejskim organizowany przez MRPiPS.

W konferencji  wzięli udział przedstawiciele podmiotów realizujących projekty, potencjalni beneficjenci, jak również przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce, m.in. Centralnego Zarządu Służby Więziennej, Banku Gospodarstwa Krajowego, Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Konferencję otworzył minister Krzysztof Michałkiewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

W pierwszej części omówiono wybrane projekty realizowane przez MRPiPS, m.in. projekt  „Wsparcie realizacji badań panelowych osób w wieku 50 lat i więcej w międzynarodowym projekcie Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE)” oraz projekty z zakresu pomocy społecznej – „Krajowa Sieć Reintegracji - wzmocnienie instytucji   zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego” i „Narzędzie agregowania i monitorowania danych w obszarze włączenia społecznego”.

Dalsza część konferencji została podzielona na trzy sesje tematyczne odpowiadające wybranym obszarom, za które odpowiada MRPiPS w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój:

 • wsparcie osób niepełnosprawnych,
 • wsparcie podmiotów ekonomii społecznej,
 • wsparcie na rzecz włączenia społecznego i „Gwarancji dla młodzieży”

 • Fundusze Europejskie na rzecz osób niepełnosprawnych

  W sesji poświęconej wsparciu osób niepełnosprawnych przedstawiciele Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) omówili elementy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w Programie kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” oraz stan realizacji projektów skierowanych do osób niepełnosprawnych. Przeprowadzono debatę na temat wsparcia osób niepełnosprawnych w PO WER, w której wzięli udział przedstawiciele BON i organizacji pozarządowych. Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się również z założeniami projektów realizowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  Pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej

  W części dotyczącej ekonomii społecznej przedstawiciele Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego w MRPiPS omówili strategiczne ramy wsparcia sektora ekonomii społecznej, przedstawiciel Głównego Urzędu Statystycznego przedstawił założenia monitorowania sektora ekonomii społecznej w ramach PO WER, a przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego zaprezentował zwrotne instrumenty finansowe na rzecz ekonomii społecznej. Podczas panelu poświęconego ekonomii społecznej zaprezentowały się również dwa podmioty, które skorzystały z pożyczek na rozwój swojej działalności w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego – Bialska Spółdzielnia Socjalna „Progres” oraz Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „ARTE”.

  Projekty na rzecz włączenia społecznego i „Gwarancje dla młodzieży”

  Ostatnia część konferencji została poświęcona projektom na rzecz poprawy motywacji i zdolności do podjęcia zatrudnienia osób odbywających karę pozbawienia wolności realizowanych przez Centralny Zarząd Służby Więziennej oraz projektom skierowanym do osób młodych realizowanych przez Komendę Główną Ochotniczych Hufców Pracy w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”. Podczas sesji przedstawiono najważniejsze efekty projektów, odbyła się również debata, w której wzięli udział wybrani pracodawcy zatrudniający uczestników ww. projektów – Poczta Polska SA i Przedszkole „PROMYK”.

  Konferencja „Bliżej Funduszy Europejskich” inaugurowała cykl spotkań regionalnych organizowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Łącznie zaplanowano 17 spotkań, które odbędą się do końca 2018 r. we wszystkich województwach.

  Prezentacje

  Galeria zdjęć

  Krzysztof Michałkiewicz ‐ Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Michał Trantau (z lewej), Tomasz Smakowski (z prawej)
  Gen. Jacek Kitliński - Dyrektor Generalny Centralnego Zarządu Służby Więziennej
  Krzysztof Czechowski - Naczelnik Wydziału ds. Badań i Analiz w Departamencie ds. Programów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  Dorota Bieniasz - Członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  Przemysław Cieszyński - Członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego
  Uczestnicy konferencji „Bliżej Funduszy Europejskich” - 21 września 2017 r.
  Monika Zielińska-Choina - Dyrektor Departamentu Wdrażania EFS w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Małgorzata Sarzalska - Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  dr hab. Michał Myck - Dyrektor Centrum Analiz Ekonomicznych w Szczecinie
  Barbara Dybkowska - Główny Specjalista w Departamencie Integracji i Pomocy Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Krzysztof Kosiński - Zastępca Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Krzysztof Kosiński, Ks. dr Stanisław Słowik - dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej, Przemysław Żydok - Członek Zarządu Fundacji Aktywizacja
  Krzysztof Czechowski - Naczelnik Wydziału ds. Badań i Analiz w Departamencie ds. Programów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  Sesja poświęcona ekonomii społecznej
  Elżbieta Fydrych - Zastępca Dyrektora Biura Programów Europejskich i Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy
  Jerzy Garycki - Dyrektor Zarządzający Pionem Operacji Logistycznych, Poczta Polska SA (z lewej), Płk Andrzej Leńczuk - Dyrektor Biura Penitencjarnego w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej (z prawej)
  Sesja poświęcona projektom na rzecz włączenia społecznego i gwarancji dla młodzieży