Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/18 „Podniesienie kompetencji przedstawicieli podmiotów niegminnych, którzy planują utworzenie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 i pochodzą z gmin, na terenie, których mieszka 5 tys. i więcej mieszkańców”

Zakończony data naboru wniosków od 30.11.2018 do 17.12.2018

Aktualności

04.10.2019
Zakończono podpisywanie umów o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/18

05.08.2019
Umowy podpisane w ramach konkursów nr POWR.02.20.00-IP.03-00-002/18 i POWR.02.01.00-IP.03-00-001/18

16.07.2019
Lista projektów wybranych do dofinansowania po ocenie merytorycznej

21.05.2019
Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania po ocenie merytorycznej

13.03.2019
Lista projektów po pozytywnej ocenie merytorycznej

08.01.2019
Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów

16.11.2018
Spotkanie informacyjne w dniu 26.11.2018 r.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

marzec 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 30.11.2018 r. (od godz. 0.00) do dnia 17.12.2018 r. (do godziny 23.59).

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się:

 • instytucje szkoleniowe zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
 • instytucje publiczne,
 • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem konkursu są szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 skierowane do przedstawicieli podmiotów niegminnych planujących utworzenie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, pochodzących z gmin, na których terenie mieszka 5 tys. i więcej mieszkańców.

Kryteria wyboru projektów

Ocena merytoryczna i kryteria oceny zgodne z pkt. 5.1 regulaminu konkursu nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/18

Finanse

 • Alokacja na konkurs wynosi 7 095 000,00 zł.
 • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 84,28%.
 • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 97,00%.
 • Wymagany wkład własny Wnioskodawcy do realizacji projektu wynosi co najmniej 3,00% liczonych od całkowitej wartości projektu. Nie jest dopuszczalne zaokrąglanie w górę wartości de facto niższych niż 3,00%  (jak np. 2,95% albo 2,99%), w związku z czym ustalenie w projekcie wkładu własnego w wysokości poniżej 3,00% wartości projektu ogółem, skutkować będzie odrzuceniem projektu w związku z niespełnieniem kryterium horyzontalnego nr 4 (zgodność projektu z SzOOP).
 • Do dofinansowania zostaną wybrane 4 projekty.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/18 z dnia 30.10.2018 r. (PDF, 612.28 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zgodne z pkt 7 regulaminu konkursu nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/18.

Pytania i odpowiedzi

Paulina Pólkowska, tel.: 22 529 02 68, adres e-mail: paulina.polkowska@mrpips.gov.pl