W związku z zakończeniem przez Komisję Oceny Projektów oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/18 „Podniesienie kompetencji przedstawicieli podmiotów niegminnych, którzy planują utworzenie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 i pochodzą z gmin, na terenie których mieszka 5 tys. i więcej mieszkańców” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Działanie 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego publikujemy listę projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 9 wniosków, z czego 8 wniosków pozytywnie przeszło ocenę merytoryczną a 1 wniosek został odrzucony. Do etapu negocjacji zostały zakwalifikowane 3 wnioski.

Załączniki

Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji w konkursie nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/18 (PDF, 130.18 KB)