Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) w dniu 30 października 2018 r. ogłosiło konkurs nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/18 „Podniesienie kompetencji przedstawicieli podmiotów niegminnych, którzy planują utworzenie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 i pochodzą z gmin, na których terenie mieszka 5 tys. i więcej mieszkańców” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju, kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów trwał od dnia 30 listopada 2018 r. do dnia 17 grudnia 2018 r.

Poniżej publikujemy harmonogram przeprowadzenia kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania, które zostały złożone w odpowiedzi na konkurs.

Pliki do pobrania

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/18 (PDF, 83.75 KB)