W związku z zakończeniem przez Komisję Oceny Projektów (KOP) oceny merytorycznej projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/18 pt. „Podniesienie kompetencji przedstawicieli podmiotów niegminnych, którzy planują utworzenie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 i pochodzą z gmin, na terenie których mieszka 5 tys. i więcej mieszkańców”, publikujemy listę projektów, które zostały zakwalifikowane do dofinansowania.

Ponadto, zgodnie z artykułem 46, ust. 4 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, zamieszczamy skład KOP w ww. konkursie.

Pliki do pobrania

Więcej informacji jest dostępnych na stronie konkursu nr POWR.02.01.00-IP.03-00-001/18