Spotkanie regionalne w ramach cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich”, poświęcone projektom Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizowanym na terenie województwa wielkopolskiego, odbyło się 17 listopada 2017 r. w Poznaniu

Bliżej Funduszy Europejskich

Informacje ogólne

Było to drugie, z zaplanowanych 15 spotkań regionalnych, kolejne odbędzie się w grudniu br. w Białymstoku. Relacje z poszczególnych wydarzeń można śledzić na stronie internetowej www.EFS.mrpips.gov.pl/konferencje

W konferencji wzięli udział przedstawiciele podmiotów realizujących projekty, potencjalni beneficjenci, jak również przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego, m.in. Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Poznaniu, Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Funduszu Regionu Wałbrzyskiego.

Spotkanie otworzyła Marlena Maląg, Wicewojewoda Wielkopolski, która gościła uczestników konferencji w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W pierwszej części spotkania omówiono projekty na rzecz poprawy motywacji w podejmowaniu zatrudnienia u osób odbywających karę pozbawienia wolności realizowane przez Centralny Zarząd Służby Więziennej oraz projekty skierowane do osób młodych realizowane przez Komendę Główną Ochotniczych Hufców Pracy w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”.

W prezentacjach przygotowanych przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu oraz Wielkopolską Wojewódzką Komendę OHP przedstawione zostały najważniejsze założenia realizowanych projektów oraz ich kluczowe efekty. Dodatkowo głos zabrali również pracodawcy, którzy na terenie województwa wielkopolskiego zatrudniają osoby biorące udział w ww. projektach - Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Metalowego POMET, Jeremias Sp. z o.o. oraz Zakłady Drobiarskie "Koziegłowy".

Dalsza część konferencji została podzielona na trzy bloki tematyczne odpowiadające wybranym obszarom, za które odpowiada MRPiPS w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój:

  • wsparcie na rzecz włączenia społecznego i „Gwarancji dla młodzieży” w projektach konkursowych,
  • wsparcie osób niepełnosprawnych,
  • wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

Włączenie społeczne i „Gwarancje dla młodzieży” w projektach konkursowych

Przedstawiciele Departamentu Wdrażania EFS zaprezentowali główne kierunki wsparcia udzielanego przez Departament w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Omówione zostały najważniejsze efekty realizowanych projektów konkursowych, dodatkowo przedstawiono planowane kluczowe zmiany w programie oraz harmonogram działań zaplanowanych do realizacji do końca 2018 r. Następnie głos przekazano beneficjantom, którzy otrzymali od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wsparcie ze środków funduszy europejskich – firmie Euronauka Andrzej Czubaj, Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim i Stowarzyszeniu „SOS dla Rodziny”.

Fundusze Europejskie na rzecz osób niepełnosprawnych

Przedstawiciel Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) omówił elementy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w Programie kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” oraz stan realizacji projektów PO WER skierowanych do osób niepełnosprawnych.

Pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej

Reprezentant Banku Gospodarstwa Krajowego zaprezentował zwrotne instrumenty finansowe na rzecz ekonomii społecznej, natomiast Fundusz Regionu Wałbrzyskiego przedstawił ofertę pożyczkową adresowaną do podmiotów ekonomii społecznej z województwa wielkopolskiego. Debatę na temat wsparcia podmiotów ekonomii społecznej poprowadził przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni Socjalnych. Głos w dyskusji zabrały m.in. przedsiębiorstwa społeczne, które skorzystały z pożyczek na rozwój swojej działalności w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego: Fundacja SUPERSPRAWNI oraz Fundacja Pozytywnej Edukacji. Przedstawiciele fundacji opowiedzieli w jaki sposób pozyskane środki przyczyniły się do rozwoju prowadzonej działalności i zwiększyły ich konkurencyjność na rynku.

Prezentacje

Galeria

Bliżej Funduszy Europejskich w Poznaniu
Bliżej Funduszy Europejskich w Poznaniu
Bliżej Funduszy Europejskich w Poznaniu
Bliżej Funduszy Europejskich w Poznaniu
Bliżej Funduszy Europejskich w Poznaniu
Bliżej Funduszy Europejskich w Poznaniu