Bliżej Funduszy Europejskich

Relacja ze spotkania

W Opolu, 17 maja 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie regionalne w ramach cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich”, poświęcone projektom Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) realizowanym na terenie województwa opolskiego, w zakresie działań nadzorowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS).

W konferencji wzięli udział Wicewojewoda Opolski Adrian Czubak, przedstawiciele MRPiPS oraz podmiotów realizujących projekty, potencjalni beneficjenci, jak również instytucje zaangażowane we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego, m.in. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Opolu, Opolska Wojewódzka Komenda OHP oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

W projektach realizowanych w województwie opolskim w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 540 osób młodych (w tym 37 osób niepełnosprawnych) otrzymało wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowo-edukacyjnej, w tym:

  • 411 osób uzyskało kwalifikacje zawodowe lub nabyło kompetencje niezbędne na rynku pracy,
  • 114 osób podjęło pracę lub rozpoczęło prowadzenie działalności gospodarczej,
  • 39 osób podjęło kształcenie lub szkolenie.

W projekcie realizowanym przez Centralny Zarząd Służby Więziennej w woj. opolskim 735 więźniów zostało objętych wsparciem aktywizacyjnym w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych a 499 osadzonych podjęło zatrudnienie.

Ponadto 65 kluczowych pracownikówinstytucji pomocy i integracji społecznej zostało objętych wsparciem szkoleniowym mającym na celu uzyskanie specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego.

W ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój w województwie opolskim Fundusz Regionu Wałbrzyskiego udzielił podmiotomekonomii społecznej 6 pożyczek na kwotę ok. 858 tys. zł.

Podczas konferencji przedstawiciele MRPiPS zaprezentowali główne kierunki wsparcia udzielanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, planowane zmiany w programie oraz harmonogram działań zaplanowanych do realizacji do końca 2018 r. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej: www.efs.mrpips.gov.pl

W sesji poświęconej ekonomii społecznej udział wzięli przedstawiciele: Banku Gospodarstwa Krajowego, Funduszu Regionu Wałbrzyskiego, Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Byczynie oraz podmiot ekonomii społecznej – Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Siedlisko”.

O doświadczeniach w zatrudnianiu młodzieży biorącej udział w projektach OHP w ramach Gwarancji dla Młodzieżyopowiedział pracodawca zatrudniający uczestników projektów - firma MDSzkolenia z Kluczborka, natomiast przedstawiciel Uniwersytetu Opolskiego omówił aspekty dydaktyczno-wychowawcze projektów współfinansowanych ze środków UE realizowanych przez Opolską Wojewódzką Komendę OHP.

Pracodawca - przedstawiciel firmy Gekoplast S.A. - opowiedział o korzyściach płynących z zatrudniania więźniów otrzymujących wsparcie w ramach projektu realizowanego przez Centralny Zarząd Służby Więziennej.

O zaletach unijnego wsparcia mówił również beneficjent Programu – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. Dodatkowo odbyła się debata poświęcona projektom PO WER mającym na celu wsparcie Ośrodków Pomocy Społecznej i ich pracowników. Wzięli w niej udział pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej w Nysie i w Paczkowie. Uczestnicy debaty, wskazując na korzyści jakie środki europejskie przyniosły instytucjom, które reprezentują, zachęcali inne Ośrodki Pomocy Społecznej do korzystania ze wsparcia PO WER.

Konferencja w Opolu była dziesiątym, z zaplanowanych piętnastu spotkań regionalnych. Kolejne odbędzie się 15 czerwca w Olsztynie.

Prezentacje

Galeria

Bliżej Funduszy Europejskich w Opolu
Bliżej Funduszy Europejskich w Opolu
Bliżej Funduszy Europejskich w Opolu
Bliżej Funduszy Europejskich w Opolu