W Łodzi, 20 lutego 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie regionalne w ramach cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich”, poświęcone projektom Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) realizowanym na terenie województwa łódzkiego w zakresie działań wdrażanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Bliżej Funduszy Europejskich

Relacja ze spotkania

W Łodzi, 20 lutego 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie regionalne w ramach cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich”, poświęcone projektom Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) realizowanym na terenie województwa łódzkiego w zakresie działań wdrażanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz przedstawiciele podmiotów realizujących projekty, potencjalni beneficjenci, jak również przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego, m.in. Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Łodzi, Łódzkiej Komendy OHP, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych.

W projektach realizowanych w województwie łódzkim w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 1 041 osób młodych (w tym 81 osób niepełnosprawnych) otrzymało wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowo-edukacyjnej, w tym:

  • 890 osób uzyskało kwalifikacje zawodowe lub nabyło kompetencje niezbędne na rynku pracy,
  • 170 osób podjęło pracę lub rozpoczęło prowadzenie działalności gospodarczej,
  • 64 osoby podjęły kształcenie lub szkolenie.

W projekcie realizowanym przez Centralny Zarząd Służby Więziennej w woj. łódzkim 840 więźniów zostało objętych wsparciem aktywizacyjnym w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych, a 613 więźniów podjęło zatrudnienie.

W projektach realizowanych w obszarze równości szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego, 89 przedstawicieli podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki nad dzieckiem do lat 3 zostało przeszkolonych w zakresie form opieki nad dziećmi do lat 3.

Natomiast 51 kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej zostało objętych wsparciem szkoleniowym mającym na celu uzyskanie specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego.

W ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój w województwie łódzkim Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA udzieliło podmiotom ekonomii społecznej pożyczek na kwotę 1,2 mln zł.

Do końca 2018 r. MRPiPS planuje ogłosić 11 konkursów na łączną kwotę około 115 mln zł. Obecnie ogłoszonych jest 5 konkursów, m. in.: konkurs na projekty w ramach Gwarancji dla Młodzieży oraz konkurs dotyczący szkoleń z zakresu streetworkingu dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej.

W sesji poświęconej ekonomii społecznej udział wzięli przedstawiciele: Banku Gospodarstwa Krajowego, Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA, Instytutu Spraw Obywatelskich INSPRO (Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – Centrum Klucz), Spółdzielni Socjalnej „Nadzieja i praca” oraz Fundacji „Słonie na balkonie”.

O doświadczeniach w zatrudnianiu młodzieży, biorącej udział w projektach OHP w ramach Gwarancji dla Młodzieży, opowiedzieli przedstawiciele pracodawców: Business Support Solution SA oraz Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.

O zaletach unijnego wsparcia mówili beneficjenci Programu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie, Polski Związek Głuchych oraz Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Konferencja w Łodzi była piątym, z zaplanowanych piętnastu spotkań regionalnych. Kolejne dwa spotkania odbędą się już w marcu w Krakowie oraz Gdańsku.

Prezentacje

Galeria zdjęć

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18