Bliżej Funduszy Europejskich

Informacje ogólne

Było to czwarte, z zaplanowanych piętnastu spotkań regionalnych. Kolejne odbędzie się już w lutym w Łodzi. Relacje z poszczególnych wydarzeń można śledzić na stronie internetowej www.EFS.mrpips.gov.pl/konferencje.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele podmiotów realizujących projekty, potencjalni beneficjenci, jak również przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego, m.in. Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie, Komendy Głównej i Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych.

Spotkanie otworzyła Agata Wojtyszek, Wojewoda Świętokrzyski, która gościła uczestników konferencji w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Następnie głos zabrał Krzysztof Michałkiewicz, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Minister Michałkiewicz przedstawił najważniejsze obszary wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego, za które odpowiada reprezentowany przez niego resort.

W pierwszej części spotkania omówiono projekty na rzecz poprawy motywacji w podejmowaniu zatrudnienia u osób odbywających karę pozbawienia wolności realizowane przez Centralny Zarząd Służby Więziennej oraz projekty skierowane do osób młodych realizowane przez Komendę Główną Ochotniczych Hufców Pracy w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”.

W prezentacjach przygotowanych przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie oraz Świętokrzyską Wojewódzką Komendę OHP przedstawione zostały najważniejsze założenia realizowanych projektów oraz ich kluczowe efekty. Dodatkowo głos zabrali również uczestnicy projektów i pracodawca, który zatrudnia osoby biorące w ww. projektach – Studio Figura w Starachowicach.

Dalsza część konferencji została podzielona na trzy bloki tematyczne odpowiadające wybranym obszarom, za które odpowiada MRPiPS w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój:

  • wsparcie na rzecz włączenia społecznego i „Gwarancji dla młodzieży” w projektach konkursowych,
  • wsparcie osób niepełnosprawnych,
  • wsparcie podmiotów ekonomii społecznej.

Włączenie społeczne i „Gwarancje dla młodzieży” w projektach konkursowych

Przedstawiciele Departamentu Wdrażania EFS zaprezentowali główne kierunki wsparcia udzielanego przez Departament w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Omówione zostały najważniejsze efekty realizowanych projektów konkursowych, dodatkowo przedstawiono planowane kluczowe zmiany w programie oraz harmonogram działań zaplanowanych do realizacji do końca 2018 r. Następnie głos przekazano beneficjentom, którzy otrzymali od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wsparcie ze środków funduszy europejskich – Akademii Kultury Informacyjnej, Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Kielcach, Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Kielcach i Stowarzyszeniu Nadzieja Rodzinie.

Fundusze Europejskie na rzecz osób niepełnosprawnych

Przedstawiciel Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) omówił elementy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w Programie kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” oraz stan realizacji projektów PO WER skierowanych do osób niepełnosprawnych.

Pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej

Przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego zaprezentował zwrotne instrumenty finansowe na rzecz ekonomii społecznej, natomiast Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych przedstawiło ofertę pożyczkową adresowaną do podmiotów ekonomii społecznej z województwa świętokrzyskiego. W sesji poświęconej ekonomii społecznej wzięli udział również: przedstawiciel Caritas Diecezji Kieleckiej, pełniącego funkcję Świętokrzyskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej  oraz organizacje, które skorzystały z pożyczek na rozwój działalności w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, tj. Spółdzielnia Socjalna Tropem Przygody i Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Bałtów „Bałt”.

Prezentacje

Galeria

Bliżej Funduszy Europejskich w Kielcach
Bliżej Funduszy Europejskich w Kielcach
Bliżej Funduszy Europejskich w Kielcach
Bliżej Funduszy Europejskich w Kielcach
Bliżej Funduszy Europejskich w Kielcach
Bliżej Funduszy Europejskich w Kielcach
Bliżej Funduszy Europejskich w Kielcach
Bliżej Funduszy Europejskich w Kielcach
Bliżej Funduszy Europejskich w Kielcach