11 grudnia 2018 r. w siedzibie Ministerstwa Rodziny, pracy i Polityki Społecznej odbyła się konferencja „Bliżej Funduszy Europejskich” poświęcona projektom Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój nadzorowanym przez MRPiPS. Konferencja podsumowywała cykl spotkań regionalnych organizowanych w miastach wojewódzkich od października 2017 r.

Bliżej Funduszy Europejskich

Relacja z konferencji

W konferencji  wzięli udział przedstawiciele podmiotów realizujących projekty, potencjalni beneficjenci, jak również przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce, m.in. Centralnego Zarządu Służby Więziennej, Banku Gospodarstwa Krajowego, Komendy Głównej i Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Konferencję otworzył minister Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W sesji otwierającej konferencję podsumowano i zaprezentowano efekty projektów realizowanych w działaniach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), za które odpowiada MRPiPS. Przedstawiciele Departamentu Wdrażania EFS podziękowali beneficjentom realizującym projekty za zaangażowanie i osiągnięcie celów określonych dla POWER w poszczególnych działaniach.

Dalsza część konferencji została podzielona na trzy sesje tematyczne odpowiadające wybranym obszarom, za które odpowiada MRPiPS w POWER:

  • wsparcie na rzecz włączenia społecznego i „Gwarancji dla młodzieży”,
  • wsparcie podmiotów ekonomii społecznej,
  • wsparcie na rzecz osób niepełnosprawnych.

Projekty na rzecz włączenia społecznego i „Gwarancje dla młodzieży”

W pierwszej sesji omówiono projekty na rzecz poprawy motywacji i zdolności do podjęcia zatrudnienia osób odbywających karę pozbawienia wolności realizowane przez Centralny Zarząd Służby Więziennej oraz projekty skierowane do osób młodych realizowane przez Komendę Główną Ochotniczych Hufców Pracy w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”. Podczas sesji przedstawiono najważniejsze efekty projektów, odbyły się również debaty, w których wzięli udział m.in. wybrani pracodawcy zatrudniający uczestników ww. projektów – Poczta Polska SA, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe SARA oraz Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „U.R.B. CONSTRUCTION”. W debacie dotyczącej projektów realizowanych przez OHP wzięli udział również uczestnicy projektów, którzy opowiedzieli w jaki sposób udział w projekcie poprawił ich sytuację na rynku pracy.

Pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej

W sesji poświęconej wsparciu podmiotów ekonomii społecznej w ramach POWER odbyła się debata poprowadzona przez przedstawiciela Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej w MRPiPS. Omówiono projekt realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego, w którym oferowane są zwrotne instrumenty finansowe dla podmiotów ekonomii społecznej. W debacie, poza BGK, wzięli udział przedstawiciele Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA oraz Fundacji „Słonie na balkonie”, która skorzystała ze wsparcia finansowego w ramach projektu.

Fundusze Europejskie na rzecz osób niepełnosprawnych

W sesji poświęconej wsparciu osób niepełnosprawnych przedstawiciel Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) omówił elementy POWER w Programie kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” oraz stan realizacji projektów skierowanych do osób niepełnosprawnych. Swoje projekty zaprezentowali również przedstawiciele Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego.

Konferencja była ostatnim z 17 spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Bliżej Funduszy Europejskich”. Relacje z poszczególnych wydarzeń są dostępne na stronie internetowej EFS.mrpips.gov.pl/konferencje

Prezentacje

Galeria

Konferencja podsumowująca cykl Bliżej Funduszy Europejskich
Konferencja podsumowująca cykl Bliżej Funduszy Europejskich
Konferencja podsumowująca cykl Bliżej Funduszy Europejskich
Konferencja podsumowująca cykl Bliżej Funduszy Europejskich
Konferencja podsumowująca cykl Bliżej Funduszy Europejskich
Konferencja podsumowująca cykl Bliżej Funduszy Europejskich
Konferencja podsumowująca cykl Bliżej Funduszy Europejskich
Konferencja podsumowująca cykl Bliżej Funduszy Europejskich
Konferencja podsumowująca cykl Bliżej Funduszy Europejskich
Konferencja podsumowująca cykl Bliżej Funduszy Europejskich
Konferencja podsumowująca cykl Bliżej Funduszy Europejskich
Konferencja podsumowująca cykl Bliżej Funduszy Europejskich
Konferencja podsumowująca cykl Bliżej Funduszy Europejskich