Zakończony data naboru wniosków od 25.06.2018 do 31.08.2018

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs nr POWR.02.20.00-IP.03-00-001/18 „Rozwój kompetencji oraz wypracowanie i wdrożenie  rozwiązań umożliwiających monitorowanie i aktualizowanie potencjału analitycznego przedstawicieli partnerów społecznych”.

Aktualności

07.05.2019
Podpisano 4 umowy o dofinansowanie projektów

13.03.2019
Cząstkowa oraz łączna lista projektów wybranych do dofinansowania

18.01.2019
Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania

26.11.2018
Lista projektów, które zostały skierowane do etapu negocjacji

12.09.2018
Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów

30.07.2018
Najczęściej zadawane pytania

10.07.2018
Wydłużenie terminu naboru wniosków

05.06.2018
Zaproszenie na spotkanie informacyjne w dn. 21 czerwca 2018 r.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

październik 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 25.06.2018 r. (od godz. 00.00) do dnia 31.08.2018 r. (do godz. 12.00).

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się partnerzy społeczni tj. reprezentatywne organizacje pracodawców i pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2015 r, poz. 1240) oraz branżowe i regionalne organizacje pracodawców i pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235, z pózn.zm.), ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2002r. Nr 112,poz. 979, z póżn.zm.) i ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014r., poz. 167).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs ma na celu zwiększenie udziału partnerów społecznych w kształtowaniu strategii umiejętności i rozwoju kapitału ludzkiego, w celu lepszego ich dostosowania do potrzeb rynku pracy i gospodarki, w szczególności w zakresie poprawy funkcjonowania szkolnictwa zawodowego (VET) i systemu kształcenia przez całe życie.

Finanse

Alokacja na konkurs nr POWR.02.20.00-IP.03-00-001/18 wynosi 7 700 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu POWR.02.20.00-IP.03-00-001/18 z dn. 10.07.2018 r. (PDF, 1075.01 KB) - AKTUALNY - opis zmian

Poprzednie wersje regulaminu:

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom została przedstawiona w rozdziale VII regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Informacje oraz wyjaśnienia dotyczące niniejszego konkursu publikowane są na stronie internetowej IOK https://efs.mrpips.gov.pl

Informacje dotyczące konkursu: Krzysztof Danilewicz, tel.: 22 529 02 67, adres e-mail: krzysztof.danilewicz@mrpips.gov.pl