Informujemy, iż w związku z postulatami zgłaszanymi przez potencjalnych projektodawców, Instytucja Organizująca Konkurs nr POWR.02.20.00-IP.03-00-001/18 (II Oś priorytetowa Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy) podjęła decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków do dnia 31 sierpnia 2018 r.

Mając na uwadze powyższe, zapis w Regulaminie konkursu, w Rozdziale:

  • 4.2 Terminy składania wniosków, otrzymuje brzmienie:
    „Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie od dnia 25 czerwca br. (od godziny 0:00) do dnia 31 sierpnia br. (do godziny 12.00) na formularzu w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA w ramach utworzonego przez IOK naboru…”

Nowy termin naboru wniosków obowiązuje od dnia 10.07.2018 r.

Aktualny regulamin z załącznikami jest dostępny na stronie konkursu nr POWR.02.20.00-IP.03-00-001/18.