Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) w dniu 21 maja 2018 r. ogłosiło konkurs nr POWR.02.20.00-IP.03-00-001/18 pt. „Rozwój kompetencji oraz wypracowanie i wdrożenie rozwiązań umożliwiających monitorowanie i aktualizowanie potencjału analitycznego przedstawicieli partnerów społecznych” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów trwał od dnia 25 czerwca 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r.

Poniżej publikujemy harmonogram przeprowadzenia kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania, które zostały złożone w odpowiedzi na ww. konkurs.

Pliki do pobrania

Więcej informacji na stronie konkursu nr POWR.02.20.00-IP.03-00-001/18