Komisja Oceny Projektów (KOP) zakończyła ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.20.00-IP.03-00-001/18 „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta” ogłoszony w ramach Działania 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy PO WER.

Obecnie trwa proces zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały ocenione pozytywnie.

Poniżej publikujemy ostatnią listę cząstkową oraz zbiorczą listę projektów, które w wyniku pozytywnej oceny merytorycznej zostały wybrane do dofinansowania.

Ponadto, zgodnie z artykułem 44, ust 5 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, IOK zamieszcza listę prezentującą skład Komisji Oceny Projektów.

Załączniki